زمان ثبت : 5 آبان 1389 در ساعت 05:14 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : مسافر خط واحد 89

عنوان : ____ ایستگاه بیست و هشتم


امروز هوا ابری بود .... سرد تر از روز های قبل هم بود.....من هم که تازگی ها بد جوری دلم سرما میخواست.... رفتم دوش گرفتم و همانجور خیس خیس لباس پوشیدم و از خانه زدم بیرون..... دلم میخواست تنم سرمایش بیشتر باشد ..... دلم میخواست باد که میاید من را هم همرا خودش ببرد....  من را هم تکانی بدهد  ..... تکان نشد حد اقل لرزشی .... سوار واحد هم که شدم پنجره ی کناری ام را باز کردم..... همان چند میلیمتر مویی هم که دارم بد جوری یخ کرده بود ..... ولی دوست داشتنی بود ..... سوز سرما  مینشست توی تنم و مور مورم میشد....توی ایستگاه پسری سوار شد که ..... همین که خواست بنشیند انگاری که صحنه را از قبل توی خواب یا نمیدانم کجا دیده باشم خواستم بگویم که الان اتوبوس میرود توی دست انداز و کله اش میخورد به میله! ..... ولی.... اتوبوس رفت توی دست انداز و کله اش خورد به میله !!..... و من هم فقط نگاهش کردم و صحنه باز پیش چشمم تکرار شد .....زیاد مهم نبود که کله اش خورد به میله ....چون زیاد محکم نخورد....اصلا پسرک حالیش هم نشد.... مهم این بود که چرا من با اینکه میدانستم نشد که چیزی بگویم.....بگویم" آهای , الان کله ات میخورد به میله!" ..... همچین با جزئیات هم میدانستم ها .... ولی کله اش خورد!.... نشست و من داشتم به این فکر میکردم که کجا دیدم این صحنه را .... شاید توی خواب دیده باشم.... ولی این پسر توی خواب های من چه کار داشته!.... من خواب دور و بری هام را هم به زور میبنم ..... حتما کلمه ی "deja vu "را شنیده اید..... شاید هم فیلمی با این اسم دیده باشید..... کلی فیلم با این اسم هست....حالا کاری نداریم که کلمه معنی اش میشود از قبل دیده .... کاری نداریم که اصلا فرانسوی است و خودش ترکیبی است از "deja" به معنی "از قبل "و "vu "که گذشته ی فعل دیدن است و روی هم میشوند "deja vu".... اصلا به این ها کاری نداریم .... گیر من سر این است که از کجا سر و کله ی این "از قبل دیده ها" پیدا میشوند.... چرا نمیشود مثل فیلم ها من هم تغییرشان بدهم ..... پسرک حالا نشسته بود و عمرا اگر میدانست که او هم جزو از قبل دیده ها ی من شده ..... داشتم با سرما و سوزش حال میکردم ها !!!.....پسرک چجوری پرید وسط حس و حالمان!..... بگذریم ..... ولی ..... دیگر حواسم پی سرما نیست....گیر کردم وسط این از قیل دیده ها .....


پی نوشت: ندارد!.....